Povračilo škode na vozilu zaradi slabega stanja ceste?

Nekatere slovenske ceste so v izredno slabem stanju, vozniki, ki takšne slabe ceste uporabljajo, pa pogosto prepuščeni samim sebi pri uveljavljanju škod na vozilih in telesnih poškodb, ki jim nastanejo zaradi slabega stanja državnih in občinskih cest. Zakon o javnih cestah in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest določata, kakšno mora biti stanje cest, da se lahko odvija nemoten in varen promet in kako takšno stanje zagotavljati.

V primeru, da je cesta v zelo slabem stanju (npr. udarne luknje) je dolžan vzdrževalec način vzdrževanja takšne ceste prilagoditi stanju te ceste, posebej, če je glede pomanjkljivosti ceste večkrat opozorjen tako s strani voznikov kot tudi uslužbencev policije. Prilagoditev vzdrževanja stanju takšne ceste zahteva od vzdrževalca, da pomanjkljivosti na cesti ustrezno odpravi oziroma o njih obvesti upravljalca, da poveča pogostost pregledov ter izvede druga vzdrževalna dela, ki so potrebna za varno odvijanje prometa. Preprečljivost škodnega dogodka se presoja po merilu skrajne skrbnosti (ne le po merilu posebne skrbnosti, ki se npr. pričakuje od voznika).

Voznik, ki zaradi npr. udarne jame na slabem cestišču utrpi poškodbo na vozilu, lahko škodo uveljavlja iz svojega kasko zavarovanja. V primeru, da kasko zavarovanja nima ali če je bil zaradi slabe ceste tudi telesno poškodovan, lahko vloži odškodninski zahtevek na odgovornega upravljalca ali vzdrževalca. Odgovornost upravljalca ceste, torej države oziroma občine, za povzročeno škodo na javnih cestah je zakonita, kar pomeni, da te odškodninske odgovornosti država oziroma občina s koncesijsko pogodbo ne more prenesti na upravljalca, v razmerju do tretjih oseb. V primeru, da voznik utrpi škodo zaradi slabega stanja ceste je pomembno, da stanje ceste fotografira in pokliče policijo. S tem seveda tvega, da ga bo policist kaznoval, običajno zaradi neprilagojene hitrosti, vendar je pomembno, da je že v policijskem zapisniku zavedeno slabo stanje ceste, kar vozniku v morebitnem sodnem postopku pomaga pri dokazovanju. V kolikor upravljalec udarne luknje, kljub večkratnim opozorilom voznikov ali policistov ne odpravi, sodišča ugotovijo odškodninsko odgovornost upravljalca ali vzdrževalca, ki mora oškodovancem izplačati odškodnino.

V kolikor vam je zaradi slabega stanja ceste nastala škoda na vozilu oz. ste bili telesno poškodovani, svetujem, da se oglasite v naši odvetniški pisarni.